Μπαταρία και τροφοδοσία

Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε την μπαταρία στην κάμερα.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας.
Η ένδειξη υπόλοιπης διάρκειας φόρτισης δεν είναι σωστή.
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, αναβοσβήνει η λυχνία ισχύος/φόρτισης της κάμερας.
Η λυχνία ισχύος/φόρτισης δεν είναι αναμμένη ενώ φορτίζει η μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζεται ακόμη και αν η λυχνία ισχύος/φόρτισης σβήνει και η φόρτιση ολοκληρωθεί.