Προβολή εικόνων

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε εικόνες.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή στερεοσκοπικών εικόνων στην κάμερα.
Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται.
Δεν είναι δυνατή η ακρόαση μουσικής κατά τη διάρκεια παρουσίασης.
Η εικόνα δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση.
Οι εικόνες 3D δεν εμφανίζονται στην τηλεόραση ακόμη και αν η κάμερα είναι σε λειτουργία [Προβολή 3D].