Κάρτα μνήμης

Δεν μπορείτε να εισάγετε κάρτα μνήμης.
Έχετε διαμορφώσει κάρτα μνήμης κατά λάθος.
Οι εικόνες εγγράφονται στην εσωτερική μνήμη ακόμη και όταν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης στην κάμερα.