Εσωτερική μνήμη

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε ή να εγγράψετε εικόνες χρησιμοποιώντας την εσωτερική μνήμη.
Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη σε κάρτα μνήμης.
Δεν μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα αποθηκευμένα σε κάρτα μνήμης ή στον υπολογιστή στην εσωτερική μνήμη.