Εκτύπωση

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνα.
Οι εικόνες εκτυπώνονται με τις δύο άκρες κομμένες.
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες με ημερομηνία.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση εικόνων 3D όπως εμφανίζονται στην οθόνη LCD της κάμερας.