Att observera beträffande programvaran

 • Copyrightlagarna tillåter inte att programvaran och den medföljande dokumentationen kopieras, vare sig helt eller delvis; inte heller får programvaran hyras ut utan tillstånd från copyrightinnehavaren.

 • Sony kan inte under några som helst omständigheter hållas ansvarigt för ekonomiska skador eller förlust av intäkter, inräknat de krav som en eventuell tredje part kan komma att ställa på grund av användningen av programvaran som medföljer din ”WALKMAN”.

 • Den programvara som levereras med din ”WALKMAN” kan inte användas med annan utrustning än den som den är avsedd för.

 • Du bör vara medveten om att ständigt pågående kvalitetsutveckling gör att specifikationerna för programvaran kan ändras utan föregående meddelande.

 • Användande av din ”WALKMAN” med annan programvara än den som medföljer täcks inte av garantin.

 • Funktionen för att visa språk på den medföljande programvaran är beroende av vilket operativsystem som finns installerat på din dator. För bästa resultat bör du kontrollera att datorns operativsystem är kompatibelt med det språk du vill visa.

 • Vi garanterar inte att alla språk visas korrekt, med den medföljande programvaran.

 • Användarskapade tecken och vissa specialtecken kanske inte visas.

 • Beskrivningarna i den här bruksanvisningen förutsätter att du är bekant med de grundläggande funktionerna i Windows.
  Information om datorns och operativsystemets användning finns i respektive handböcker.