Προβολή μιας εικόνας σε μια τηλεόραση Τυπικής ευκρίνειας (SD)

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες που έχουν εγγραφεί στη μηχανή με τυπική ποιότητα εικόνας συνδέοντας τη μηχανή σε μια τηλεόραση Τυπικής ευκρίνειας (SD). Ανατρέξτε, επίσης, στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την τηλεόραση.
  1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και την τηλεόραση.

  1. Συνδέστε την υποδοχή USB / A/V OUT (A) με τις υποδοχές εισόδου ήχου/εικόνας της τηλεόρασης (B) χρησιμοποιώντας το αποκλειστικό καλώδιο ήχου/εικόνας VMC-15CSR1 (πωλείται χωριστά) (C).

  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε την είσοδο.

  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Οι εικόνες που έχουν εγγραφεί με τη μηχανή εμφανίζονται στην τηλεόραση. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα με το κουμπί ελέγχου.
Σημείωση
  • Κατά τη χρήση της μηχανής στο εξωτερικό, ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση [Έξοδος βίντεο]. [Πληροφ.]