Λίστα περιεχομένων

Πριν από τη χρήση

Λήψη

Προβολή

Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη)

Χρήση στοιχείων MENU (Προβολή)

Αλλαγή ρυθμίσεων

Προβολή εικόνων σε μια τηλεόραση

Χρήση με τον υπολογιστή σας

Εκτύπωση

Επίλυση προβλημάτων

Προφυλάξεις / Πληροφορίες για αυτήν τη μηχανή