Obróć

Obraca zdjęcie. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić pionowo obraz o orientacji poziomej.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. MENU (Obróć) na przycisku sterowania

  1. Naciśnij .

Zdjęcie zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby ponownie obrócić zdjęcie, powtórz krok 3.
Uwagi
  • Nie można obracać następujących obrazów:

  • Filmy

  • Chronione zdjęcia

  • Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.

  • Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, przy niektórych programach obrót może nie zostać zachowany.