Eye-Fi

Decyduje o używaniu lub nie używaniu funkcji przesyłania karty Eye-Fi (w sprzedaży), gdy używasz karty Eye-Fi w tym aparacie. Ikona [Eye-Fi] jest wyświetlana wyłącznie po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi.
 1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Eye-Fi] żądany tryb


Włącz
Używa funkcji przesyłania.
Ikona trybu Eye-Fi wyświetlana na ekranie będzie się zmieniać zależnie od trybu komunikacji karty Eye-Fi.
Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości. Nie ma obrazu do przesłania.
Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości do przesyłania.
Karta Eye-Fi jest w trybie łączenia.
Karta Eye-Fi przesyła obrazy.
Wystąpił błąd.

Wyłącz
Nie używa funkcji przesyłania.

Uwagi
 • Na listopad 2011 r. karty Eye-Fi są w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz w niektórych krajach Unii Europejskiej.

 • Aby uzyskać więcej informacji o karcie Eye-Fi, skontaktuj się bezpośrednio z producentem lub sprzedawcą kart Eye-Fi.

 • Karty Eye-Fi są dozwolone tylko w krajach i regionach, w których zostały zakupione. Można być pociągniętym do odpowiedzialności ze względu na lokalne ograniczenia.

 • Karta Eye-Fi posiada funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Nie wkładaj karty Eye-Fi, jeżeli bezprzewodowa sieć LAN jest zabroniona, na przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli karta Eye-Fi jest włożona, ustaw opcję [Eye-Fi] na wartość [Wyłącz]. Gdy funkcja przesyłania karty Eye-Fi jest ustawiona na [Wyłącz], na ekranie zostanie wyświetlona ikona .


Transfer danych obrazu przy użyciu karty Eye-Fi

 1. Wprowadź ustawienia punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN lub kierunku transferu karty Eye-Fi.

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.
 1. Po wprowadzeniu ustawień włóż kartę Eye-Fi do aparatu i zrób zdjęcia.

Nagrane obrazy są automatycznie przesyłane bezprzewodową siecią LAN do komputera, itp.
Uwagi
 • Podczas przesyłania danych obrazu funkcja [Tryb ekonomiczny] nie jest dostępna.

 • Gdy wyświetlona jest ikona (błąd), wyjmij kartę Eye-Fi i włóż ją ponownie albo wyłącz zasilanie aparatu i włącz aparat ponownie. Jeżeli ikona (błąd) jest nadal wyświetlona, karta Eye-Fi może być uszkodzona. W sprawie szczegółowych informacji, skontaktuj się z Eye-Fi, Inc.

 • Komunikacja bezprzewodowej sieci LAN może zostać przerwana przez inne komunikujące się urządzenia. Jeżeli odbiór danych jest niewystarczający, przysuń aparat bliżej do punktu dostępu.

 • Niektóre karty Eye-Fi mogą mieć ustawienie Endless Memory Mode. Ten produkt nie obsługuje trybu Endless Memory Mode. Upewnij się, że karty Eye-Fi które wkładasz do tego produktu, mają wyłączoną funkcję Endless Memory Mode. Szczegółowe informacje o opcji Endless Memory Mode znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.