Komunikaty

Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
 • Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków używania lub rodzaju akumulatora, wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze 5 minut do 10 minut pracy akumulatora.

Błąd systemu. Włącz ponownie urządzenie.
 • Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.

Aparat jest przegrzany Poczekaj, aż ostygnie
 • Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć, lub nagrywanie filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie obniży się.

Błąd pamięci wewnętrznej
 • Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.

Włóż ponownie kartę pamięci.
 • Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie. [Szczegóły]

 • Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.

 • Karta pamięci jest uszkodzona.

Niezgodny typ karty pamięci.
 • Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie. [Szczegóły]

Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie został zakończony na czas.
 • W przypadku używania karty pamięci, która była wielokrotnie zapisywana i wymazywana lub która została sformatowana w innym aparacie, szybkość zapisu danych może znacząco spaść. Należy skopiować wszystkie dane z karty do komputera, a następnie ponownie sformatować kartę przed dalszym użyciem. [Szczegóły]

 • Szybkość zapisy na używaną kartę pamięci jest niewystarczająca do nagrywania filmów. Użyj karty „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) lub SD (o klasie szybkości 4 lub wyższej).

Nie można rozpoznać pamięci wewnętrznej. Proszę sformatować i użyć ponownie.
Nie można rozpoznać karty pamięci. Proszę sformatować i użyć ponownie.
Karta pamięci jest zabezpieczona. Sprawdź ochronę.
 • Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.

To jest karta pamięci tylko do odczytu.
 • Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.

Brak obrazów
 • W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

 • W tym katalogu na karcie pamięci nie zostały zapisane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

Nie ma zdjęć
 • Wybrany katalog lub data nie zawiera pliku, który można odtworzyć w pokazie slajdów.

Znaleziono nierozpoznany plik
 • Próbowano skasować katalog zawierający plik, którego nie można odtworzyć w aparacie. Skasuj wszystkie pliki na komputerze, a następnie skasuj sam katalog.

Błąd folderu. Nie można nagrywać do wybranego folderu. Proszę wybrać inny folder.
 • Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład: 123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz inny katalog [Szczegóły] lub utwórz nowy katalog [Szczegóły].

Nie można utworzyć więcej folderów
 • Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od 999. Nie można w takim razie utworzyć kolejnych katalogów.

Folder chroniony.
 • Próbowano skasować katalog ustawiony na komputerze jako „tylko do odczytu”.

Wyświetlenie pliku niemożliwe
 • Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
  Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.

Folder tylko do odczytu
 • Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania. Wybierz inny katalog. [Szczegóły]

Plik chroniony
Za duży rozmiar obrazu
 • Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.

Nie można wykryć twarzy do retuszu
 • Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.

(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)
 • Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.

1280x720 (Wysoka jakość) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci.
1280x720 (Standard) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci.
 • Do nagrywania filmów zalecane jest używanie karty pamięci o pojemności 1 GB lub większej.

Wyłącz i włącz zasilanie
 • Usterka obiektywu.

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.
 • Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.

 • Można dodać (Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików.

Błąd odtwarzania muzyki
 • Usunąć plik muzyczny lub zamienić go na normalny plik muzyczny.

 • Wykonać polecenie [Opróżnij muzykę], a następnie pobrać nowy plik muzyczny.

Błąd formatowania muzyki
 • Wykonaj polecenie [Opróżnij muzykę].

Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików.
 • Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów, które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.

Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.
 • Aparat przywraca informacje o dacie itp. w przypadkach, kiedy obrazy zostały usunięte na komputerze itd.

 • Po sformatowaniu karty pamięci tworzony jest w niej plik bazy danych obrazu.

 • Liczba obrazów przekracza dozwoloną liczbę dla zarządzania datami w pliku bazy danych. Aby zarejestrować dodatkowe obrazy w pliku bazy danych obrazu, skasować obrazy w [Widok daty].

 • Nie ma możliwości zapisywania do pliku bazy danych obrazu lub odtwarzania za pomocą opcji [Widok daty]. Użyj programu „PlayMemories Home” do wykonania kopii zapasowej wszystkich obrazów na komputerze i sformatowania karty pamięci.

Błąd bazy danych obrazu Nie można odzyskać
 • Wykonaj import wszystkich obrazów do komputera za pomocą programu „PlayMemories Home” i sformatuj kartę pamięci. [Szczegóły]
  Aby ponownie oglądać obrazy w aparacie, wyeksportować zaimportowane obrazy z powrotem do aparatu za pomocą programu PlayMemories Home.

Funkcja nagrywania niedostępna ze względu na wysoką temp. wewnątrz.
 • Wzrosła temperatura aparatu. Nie można zapisywać obrazów dopóki nie spadnie temperatura.

Nagrywanie zatrzymane ze względu na wzrost temperatury aparatu.
 • Zapisywanie zostało zatrzymane na skutek wzrostu temperatury podczas nagrywania filmu. Należy odczekać, aż temperatura spadnie.

 • W trakcie długiego nagrywania filmów aparat może się rozgrzać. W takiej sytuacji przerwij nagrywanie.