Zapnutí a vypnutí přehrávače „WALKMAN“

  1. Tlačítko

  1. Přepínač HOLD

Pokud se na obrazovce objeví zpráva [HOLD], posunutím přepínače HOLD proti směru šipky zrušte funkci HOLD.

Zapnutí přehrávače „WALKMAN“

Přehrávač Walkman zapnete stisknutím tlačítka . Přehrávač Walkman pokračuje v provozu ve stavu, ve kterém byl naposledy vypnut.

Vypnutí přehrávače „WALKMAN“

Stiskněte a podržte tlačítko [Detaily]. Zobrazí se zpráva [POWER OFF].
Tip
  • Pokud přehrávač Walkman zastavíte a po určitou dobu nepoužijete žádný ovládací prvek, obrazovka se automaticky vypne, aby se nevybíjela baterie. Nepoužijete-li žádný ovládací prvek po delší dobu, přehrávač Walkman se zcela vypne. V tomto stavu přehrávač Walkman spotřebovává velmi málo energie z baterie.

Poznámka
  • Přehrávač Walkman nemůžete ovládat, pokud je připojen k počítači. Před použitím přehrávač Walkman odpojte.