Nabíjení baterie


Sejměte krytku USB a připojte konektor USB ke konektoru USB na počítači.
 1. Displej

Během nabíjení můžete kontrolovat stav nabíjení baterie.

Stav nabíjení baterie na displeji


Stav
Popis
Nabíjení (*1).
Nabíjení bylo dokončeno (*1).
Prázdný displej
Baterie se nenabíjí (*2).

(*1) Doba nabíjení je přibližně 70 minut. Po dokončení nabíjení odpojte přehrávač Walkman od konektoru USB na počítači.
(*2) Jestliže počítač přejde do režimu úspory energie, např. do režimu spánku nebo hibernace, displej přehrávače Walkman se může vypnout. V takovém případě přehrávač Walkman spotřebovává energii z baterie.
Tip
 • Změna nastavení režimu spánku nebo hibernace liší podle počítače. Informace získáte u výrobce.

 • Pokud přehrávač Walkman používáte poprvé nebo jste ho Walkman již dlouho nepoužívali, dobijte ho na plnou kapacitu (dokud se na indikátoru nabití baterie nezobrazí údaj ).

Indikátor baterie

Indikátor baterie na displeji udává zbývající kapacitu baterie.
S poklesem energie baterie mizí proužky na ikoně. Jestliže se zobrazí zpráva [LOW BATTERY], přehrávač Walkman nelze použít. V takovém případě připojte přehrávač Walkman k počítači a nabijte baterii. Informace o životnosti baterie naleznete v části [Detaily].
Tip
 • Při nabíjení vybité baterie indikátor napájení bliká ve směru hodinových ručiček a na displeji se nic nezobrazí.

Poznámka
 • Pokud nabíjíte přehrávač Walkman, který jste dlouho nepoužívali, počítač jej nemusí rozpoznat Walkman nebo se na displeji nic nezobrazí. Nabíjejte přehrávač Walkman asi 5 minut, pak by měl opět začít normálně fungovat.

 • Baterii nabíjejte při okolní teplotě mezi 5 ºC až 35 ºC. Pokusíte-li se baterii nabít při okolní teplotě mimo toto rozmezí, může se zobrazit ikona a nebude možné nabíjet.

 • Počet dobití baterie je přibližně 500, potom skončí její životnost. Tento údaj se může lišit podle podmínek, ve kterých přehrávač Walkman používáte.

 • Během komunikace počítače s přehrávačem Walkman je na displeji zobrazena zpráva [DATA ACCESS] nebo [DON’T DISCONNECT]. Během této doby neodpojujte konektor USB, protože by mohlo dojít k poškození přenášených dat (nebo dat, která jsou již uložena v přehrávači Walkman).

 • Je-li přehrávač Walkman připojen k počítači, jeho ovládací tlačítka nejsou funkční.

 • Abyste zabránili zhoršování stavu baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za půl roku nebo za rok.

 • Některá zařízení USB připojená k počítači mohou narušovat provoz přehrávače Walkman.

 • Při použití osobně sestaveného nebo upraveného počítače nezaručujeme řádné dobití baterie.

 • Nenechávejte přehrávač Walkman příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není napájen z elektrické sítě. Přehrávač Walkman by mohl vybít baterii počítače.

 • Když je přehrávač Walkman připojen k počítači, pak počítač nezapínejte, nerestartujte, neprobouzejte z režimu spánku ani nevypínejte. Tyto operace by mohly způsobit poruchu přehrávače Walkman. Než je provedete, odpojte přehrávač Walkman od počítače.

 • Při nabíjení baterie se přehrávač Walkman může zahřívat. Nejedná se o poruchu.