Přehrávání hudby s použitím přehrávání ZAPPIN

Co je to přehrávání ZAPPIN?

Funkce ZAPPIN umožňuje postupné přehrávání klipů skladeb s přednastavenou dobou trvání.
  1. Normální přehrávání

  1. Přehrávání ZAPPIN

Krátké rozpoznatelné klipy skladeb (přibližně 45 sekund od začátku). Rozsah přehrávání ZAPPIN pro klipy skladeb je možné nastavit na hodnotu [ZAPPIN Short] nebo [ZAPPIN Long].
  1. Normální přehrávání

Když se vrátíte do režimu přehrávání ZAPPIN, přehrávač Walkman znovu spustí přehrávání aktuální skladby od začátku.

Přepnutí na přehrávání ZAPPIN

Je možné vybrat normální přehrávání nebo přehrávání ZAPPIN.
  1. Tlačítko ZAP/BASS

  1. Během normálního přehrávání stiskněte na obrazovce přehrávání tlačítko ZAP/BASS.

Ozve se zvuk „Zappin in“ a spustí se přehrávání ZAPPIN.
Přehrávač Walkman přehrává jednotlivé klipy skladeb přibližně 4 sekundy ([ZAPPIN Short]) nebo 15 sekund ([ZAPPIN Long]).
  • Po výběru přehrávání ZAPPIN se na obrazovce zobrazí symbol .

  • Skladba je přehrávána přibližně od 45. sekundy po začátku. Pokud je skladba kratší než 45 sekund, přehraje se od určitého okamžiku před koncem.

Přeskakování na předchozí nebo další skladbu nebo náhodné přehrávání při přehrávání ZAPPIN

Je možné přejít k předchozí nebo další skladbě nebo skladby přehrávat v náhodném pořadí.
Způsob ovládání je stejný jako u normálního přehrávání.

Návrat k normálnímu přehrávání

Během přehrávání ZAPPIN stiskněte po zobrazení obrazovky přehrávání tlačítko ZAP/BASS. Po obnovení normálního přehrávání se ozve zvuk „Zappin out“.

Změna rozsahu přehrávání [ZAPPIN Range]

Rozsah přehrávání klipů skladeb je možné nastavit na hodnotu [ZAPPIN Short] nebo [ZAPPIN Long].
  1. V nabídce Home vyberte položky [Settings] [Music Settings] [ZAPPIN Range] požadovaný typ nastavení.


Typ
Popis
[ZAPPIN Short]
Přehrává jednotlivé klipy skladeb přibližně po dobu 4 sekund. (Výchozí nastavení)
[ZAPPIN Long]
Přehrává jednotlivé klipy skladeb přibližně po dobu 15 sekund.