Procházení a používání obrazovky rádia FM

Obrazovka rádia FM v režimu manuálního ladění

  1. Frekvence

  1. Číslo přednastavení (*1)

(*1) Číslo přednastavení se zobrazí pouze v případě, že je přednastavena aktuální frekvence.

Operace v režimu ručního ladění


Akce
Potřebné kroky
Výběr předchozí nebo další frekvence (*1)
Otočte přepínač na značku /.
Výběr předchozí/další dostupné stanice (*2)
Otočte přepínač a podržte ho na značce /.
Pozastavení/pokračování příjmu rádia FM
Stiskněte tlačítko .

(*1) Frekvence se mění po krocích 0,1 MHz.
(*2) Pokud je citlivost příliš vysoká, přepněte nastavení [Scan Sensitivity] na hodnotu [Low] [Detaily].

Obrazovka rádia FM v režimu ladění přednastavení

  1. Číslo přednastavení

Tip
  • Chcete-li použít režim ladění přednastavení ([Preset]), musíte nejprve zaregistrovat přednastavené stanice. Dostupnou stanici můžete přednastavit pomocí funkce [FM Auto Preset] [Detaily] nebo přednastavte dostupné stanice manuálně [Detaily].

Operace v režimu ladění přednastavení


Akce
Potřebné kroky
Volba předcházejícího/dalšího čísla přednastavení
Otočte přepínač na značku /.
Pozastavení/pokračování příjmu rádia FM
Stiskněte tlačítko .