Provoz

Není slyšet zvuk.
 • Úroveň hlasitosti je nastavená na nulu.

 • Zvyšte hlasitost.

 • Zástrčka sluchátek není správně zapojena.

 • Nejsou-li sluchátka řádně připojena, jejich zvuk je méně kvalitní. Zasuňte zástrčku sluchátek tak, aby zaklapla [Detaily].

 • Zástrčka sluchátek je znečištěná.

 • Očistěte zástrčku sluchátek jemnou suchou tkaninou.

 • Paměť neobsahuje žádné zvukové soubory.

 • Zobrazí-li se zpráva [NO DATA], přeneste hudbu z počítače.

 • Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, stiskněte tlačítko RESET na vašem přehrávači Walkman [Detaily].

Data nelze přehrát.
 • Baterie je vybitá.

 • Nabijte baterii na plnou kapacitu [Detaily].

 • Pokud přehrávač Walkman nereaguje ani po dobití baterie, stisknutím tlačítka RESET resetujte přehrávač Walkman [Detaily].

 • Přenesené soubory nejsou ve formátu, který lze přehrávat.

 • Podrobné informace o formátech, které lze přehrát, naleznete v části [Detaily]. Některé soubory v závislosti na určitých specifikacích nelze přehrát.

Přehrávač Walkman nemůže některé skladby odstranit.
 • Skladby nelze pomocí přehrávače Walkman odstranit.

 • Odstraňte je pomocí softwaru, který jste použili k přenosu dat, nebo pomocí Průzkumníku Windows.

Je slyšet šum.
 • Poblíž přehrávače Walkman je v provozu zařízení, které vysílá radiové signály, např. mobilní telefon.

 • Mobilní telefony a podobná zařízení používejte v dostatečné vzdálenosti od přehrávače Walkman.

 • Hudební data naimportovaná z disků CD atd. jsou poškozená.

 • Tato data odstraňte, pak je znovu naimportujte a přeneste. Aby při importu do počítače nedošlo k poškození dat, ukončete všechny ostatní aplikace.

 • Přenesené soubory nejsou ve formátu, který lze přehrávat. Podrobné informace naleznete v části [Detaily].

 • V závislosti na typu jednotlivých souborů pravděpodobně nebude možné některé skladby přehrát.

 • Zástrčka sluchátek je znečištěná.

 • Očistěte zástrčku sluchátek jemnou suchou tkaninou.

Přehrávač Walkman nereaguje na stisknutí tlačítek.
 • Přepínač HOLD je nastaven do polohy HOLD.

 • Posuňte přepínač HOLD do opačné polohy [Detaily].

 • V přehrávači Walkman došlo ke kondenzaci vlhkosti.

 • Počkejte několik hodin, než přehrávač Walkman vyschne.

 • Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.

 • Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači, aby se nabila baterie [Detaily].

 • Jestliže baterii nabijete a nic se nezmění, resetujte přehrávač Walkman stisknutím tlačítka RESET [Detaily].

 • Přehrávač Walkman je připojen k počítači pomocí připojení USB.

 • Odpojte připojení USB a spusťte přehrávač Walkman.

Přehrávání se nezastaví.
 • U přehrávače Walkman není žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením. Po stisknutí tlačítka se zobrazí symbol a přehrávání se pozastaví/zastaví.

Spuštění přehrávače Walkman chvíli trvá.
 • Spuštění přehrávače Walkman může chvíli trvat, jestliže Walkman obsahuje mnoho souborů a složek nebo přenesená Walkman zvuková data obsahují mnoho informací ID3. Vyčkejte, dokud nezmizí úvodní animace.

Přenesené skladby nelze najít.
 • Paměť přehrávače Walkman byla naformátována pomocí Průzkumníku Windows.

 • Naformátujte paměť pomocí nabídky [Format] přehrávače Walkman [Detaily].

 • Během přenosu souborů došlo k odpojení přehrávače Walkman od počítače.

 • Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte paměť pomocí nabídky [Format] přehrávače Walkman [Detaily].

Hlasitost je nedostatečná.
 • Je zapnutá funkce [AVLS(Volume Limit)].

 • Vypněte funkci [AVLS(Volume Limit)] [Detaily].

Pravé sluchátko nevydává žádný zvuk. Případně je slyšet zvuk pravého kanálu z obou sluchátek.
 • Zástrčka sluchátek není zcela zasunuta.

 • Nejsou-li sluchátka řádně zapojena, nebudou vydávat správný zvuk. Zasuňte zástrčku sluchátek do zdířky tak, aby zaklapla [Detaily].

Přehrávání se náhle přerušilo.
 • Zbývající kapacita baterie není dostatečná.

 • Připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači, aby se nabila baterie [Detaily].

 • Pokoušíte se přehrát skladbu, kterou v přehrávači Walkman nelze přehrávat.

 • Zkuste přehrát jinou skladbu.

Napájení přehrávače se vypnulo a opět zapnulo Walkman.
 • Dojde-li k poruše, přehrávač Walkman se automaticky vypne a opět zapne.

Přehrávač Walkman nefunguje správně.
 • Počítač byl spuštěn nebo restartován, když k němu byl připojen přehrávač Walkman.

 • Resetujte přehrávač Walkman stisknutím tlačítka RESET na přehrávači Walkman [Detaily]. Před spuštěním nebo restartem počítače odpojte přehrávač Walkman.

Přehrávač Walkman nelze zformátovat.
 • Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.

 • Nabijte baterii připojením k počítači [Detaily].

Přehrávač Walkman nefunguje.
 • V paměti není dostatek volného místa.

 • Připojte přehrávač Walkman k počítači a vymažte všechny nepotřebné skladby nebo soubory, abyste v přehrávači Walkman uvolnili místo.