Varování

Následující popisy jsou důležité pro používání přehrávače Walkman. Uvedené pokyny je nutné dodržovat.
  • Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratování vývodů přehrávače Walkman kovovými předměty.

  • Do přehrávače Walkman nelijte vodu ani do něj nevkládejte cizí předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
    Pokud k tomu dojde, okamžitě přehrávač Walkman vypněte, odpojte Walkman a obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony nebo na servisní středisko Sony.

  • Nevystavujte přehrávač Walkman ohni.

  • Nerozebírejte přehrávač Walkman ani ho neupravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě potřeby výměny nabíjecích baterií, vnitřní prohlídky nebo opravy se obraťte na nejbližšího prodejce společnosti Sony nebo na servisní středisko Sony.

  • Nepokládejte na přehrávač Walkman těžké předměty a nenechte na Walkman působit silné otřesy. Mohlo by to způsobit poruchu nebo poškození.