Upozornění

Poznámky k používání

Následující popisy jsou důležité pro používání přehrávače Walkman. Uvedené pokyny je nutné dodržovat.
 • Nedotýkejte se nabíjecí baterie holýma rukama, pokud z ní uniká tekutina. Vzhledem k tomu, že unikající kapalina baterie může zůstat v přehrávači Walkman, poraďte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony. Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, nemněte si je, mohli byste si poškodit zrak. Vypláchněte si oči čistou vodou a vyhledejte lékaře.
  Pokud se kapalina dostane na tělo nebo oděv, je nutné ji okamžitě smýt. Jinak může způsobit popálení nebo poranění. V případě poranění nebo popálení kapalinou z baterie vyhledejte lékaře.

 • Pokud přehrávač Walkman způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, vypněte přehrávač Walkman a přemístěte ho dále od rádia nebo televizoru.

 • V prostředí s obzvlášť suchým vzduchem můžete na uších cítit mírné brnění. Je to následek statické elektřiny akumulované v těle, nejedná se o selhání přehrávače Walkman.
  Efekt lze minimalizovat nošením šatů z přírodních materiálů.

 • Používáte-li řemínek (není součástí dodávky), dávejte pozor, abyste se nezachytili o předměty, kolem nichž procházíte. Přehrávačem Walkman na řemínku nehoupejte, abyste neporanili osoby ve vaší blízkosti.

 • Nepoužívejte přehrávač Walkman v letadle, když během startu a přistání obdržíte od posádky příslušné pokyny.

 • Uvidíte-li blesk nebo uslyšíte hrom, okamžitě sejměte sluchátka a nepoužívejte přehrávač Walkman.

 • Pokud zjistíte, že máte na dodaná sluchátka alergickou reakci, okamžitě je přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky k prostředí používání

 • Přehrávač Walkman nikdy nepoužívejte na místě, kde by byl vystaven působení extrémního světla, tepla, vlhkosti nebo otřesů. Také Walkman nevystavujte působení vysokých teplot, například na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na přímém slunečním světle. Mohou vyblednout barvy přehrávače Walkman a přehrávač se může poškodit nebo porouchat.

 • Nenechávejte přehrávač Walkman na místě s velkým množstvím prachu.

 • Nenechávejte přehrávač Walkman položený na nestabilním nebo nakloněném povrchu.

Poznámky k ovládání přehrávače „WALKMAN“

 • Při odpojování sluchátek od přehrávače Walkman uchopte zástrčku sluchátek. Pokud byste tahali za kabel sluchátek, mohl by se poškodit.

 • Netlačte na povrch LCD displeje nadměrnou silou. Mohlo by dojít ke změně barev nebo jasu, případně k poruše LCD displeje.

 • Při používání přehrávače Walkman je nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zdeformování krytu přehrávače Walkman nebo poruše přehrávače.

 • Nesedejte si s přehrávačem Walkman v zadní kapse.

 • Dbejte na to, abyste přehrávač Walkman s navinutým kabelem sluchátek nevložili do tašky a tu potom nevystavili silným nárazům.

Poznámky k ochraně přehrávače „WALKMAN“ proti navlhnutí

 • Nevystavujte přehrávač Walkman působení vody. Přehrávač Walkman není vodotěsný. Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny.

 • Dávejte pozor, aby přehrávač Walkman neupadl do dřezu nebo jiné nádoby naplněné vodou.

 • Nepoužívejte přehrávač Walkman ve vlhkém prostředí nebo za špatného počasí, například v dešti nebo při sněžení.

 • Nevystavujte přehrávač Walkman vlhkosti.
  Pokud byste se přehrávače Walkman dotkli mokrýma rukama nebo Walkman vložili do mokré části oděvu, přehrávač Walkman by mohl navlhnout a mohlo by dojít k poruše Walkman.