ดัชนีภาพ

แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน
  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

  1. หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน W () เพื่อแสดงหน้าจอดัชนีภาพ

หมุนก้านอีกครั้งเพื่อแสดงหน้าจอดัชนีที่มีภาพมากขึ้น
  1. กลับไปสู่หน้าจอแสดงภาพเดี่ยว ได้โดยเลือกภาพด้วยปุ่มหมุนควบคุมแล้วกด

แสดงภาพใน วันที่/โฟลเดอร์ ที่ต้องการ

เลือกแถบด้านซ้ายด้วยปุ่มหมุนควบคุม แล้วเลือกช่วงวันที่หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการด้วย /

ดูภาพด้วยปฏิทิน

เมื่อตั้ง [โหมดดูภาพ] ไว้ที่ [ดูภาพตามวันที่] และหน้าจออยู่ในโหมดแสดงดัชนี หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน W () เพื่อดูภาพด้วยปฏิทิน
///: เลื่อนกรอบเลือกไปยังวันที่อื่น
: แสดงปฏิทินของเดือนถัดไป/ก่อนหน้า
  • เลือกเดือนที่ท่านต้องการแสดงได้โดย เลือก / ด้วยปุ่มหมุนควบคุม ตามด้วยเดือนที่ต้องการ

  • ดูภาพในวันที่ที่เลือกในโหมดดัชนี ได้โดยเลือกวันที่ด้วยปุ่มหมุนควบคุมแล้วกด

  • ยกเลิกการแสดงปฏิทินและกลับสู่หน้าจอดัชนีได้โดย เลือก ด้วยปุ่มหมุนควบคุมแล้วกด