รายการเนื้อหา

ก่อนใช้งาน

ถ่ายภาพ

ดูภาพ

การใช้งานรายการ MENU (ถ่ายภาพ)

การใช้งานรายการ MENU (ดูภาพ)

แก้ไขการตั้งค่า

ดูภาพบนจอทีวี

การใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การพิมพ์ภาพ

การแก้ไขปัญหา

ข้อควรระวัง/เกี่ยวกับกล้องนี้