ปุ่มลบ

ท่านสามารถเลือกลบภาพที่ไม่ต้องการได้
ท่านสามารถลบภาพด้วยปุ่ม MENU ได้อีกด้วย [รายละเอียด]
  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

  1. ปุ่ม / (ลบ) โหมดที่ต้องการ บนปุ่มหมุนควบคุม

  1. กด [OK]


ทุกภาพในวันที่นี้
ทุกภาพในโฟลเดอร์นี้
ทุกไฟล์ดู AVCHD
ลบทุกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในช่วงวันที่หรือโฟลเดอร์ที่เลือก หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD ทั้งหมด
หลายภาพ
ให้ท่านเลือกและลบภาพหลายภาพพร้อมกัน
  1. หลังขั้นตอนที่ 2 เลือกภาพที่ต้องการลบ แล้วกด

ยกเลิกการเลือกได้โดยกด อีกครั้งเพื่อถอนเครื่องหมาย
  1. MENU [OK]

ภาพนี้
ลบภาพที่แสดงอยู่ขณะนี้
ทุกภาพในกลุ่มภาพต่อเนื่องนี้
ลบทุกภาพในกลุ่มภาพต่อเนื่องที่เลือกพร้อมๆกัน
ทั้งหมดยกเว้นภาพนี้
ลบทุกภาพในกลุ่มภาพต่อเนื่อง ยกเว้นภาพที่เลือกในโหมดแสดงกลุ่มภาพถ่ายต่อเนื่อง
ยกเลิก
ยกเลิกการลบ

ท่านสามารถสลับระหว่างโหมดแสดงดัชนีกับโหมดแสดงภาพเดี่ยวขณะเลือกภาพ
หมุนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน T () ในโหมดดัชนีเพื่อย้อนกลับสู่โหมดแสดงภาพเดี่ยว และหมุนก้านไปทางด้าน W () ในโหมดแสดงภาพเดี่ยวเพื่อกลับสู่โหมดดัชนี
  • ท่านยังสามารถสลับระหว่างโหมดดัชนีและโหมดแสดงภาพเดี่ยวได้ใน [ป้องกัน], [ส่งข้อมูลด้วยระบบ TransferJet] หรือ [พิมพ์ (DPOF)]

หมายเหตุ
  • ในโหมดใช้งานอย่างง่าย ท่านสามารถเลือกจาก [ภาพเดียว] หรือ [ทุกภาพ]

  • เมื่อใช้หน่วยความจำภายในในการบันทึกภาพ โหมดดูภาพจะถูกตั้งเป็นดูตามโฟลเดอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง