การดูภาพเคลื่อนไหว

 1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดดูภาพ

 1. เลือกภาพเคลื่อนไหวด้วยปุ่มหมุนควบคุม

 1. กด

เริ่มแสดงภาพเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับหน้าจอดูภาพเคลื่อนไหว

เลือกภาพที่ท่านต้องการแสดงด้วย / บนปุ่มหมุนควบคุมแล้วกด
แถบเล่นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏ ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งเล่นของภาพเคลื่อนไหวได้
, , , , , หรือ จะปรากฏบนหน้าจอดูภาพเคลื่อนไหว
ไอคอนที่ปรากฏอาจจะแตกต่างกันไปตามขนาดและคุณภาพของภาพ

ปุ่มหมุนควบคุม
หน้าที่ขณะดูภาพ
หยุดเล่น
กรอเดินหน้า
กรอถอยหลัง
เฟรมเดินหน้า/เฟรมถอยหลัง
แสดงแผงควบคุม

การแสดงเฉพาะภาพเคลื่อนไหวในหน้าจอดัชนี
ท่านสามารถดูเฉพาะรูปย่อของภาพเคลื่อนไหวในหน้าจอดัชนี ได้โดยกด MENU (โหมดดูภาพ) (ดูโฟลเดอร์ (MP4)) หรือ (ดู AVCHD)
(ดูโฟลเดอร์ (MP4)): แสดงรูปย่อของภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ MP4 บนหน้าจอดัชนี
(ดู AVCHD): แสดงรูปย่อของภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ AVCHD ในหน้าจอดัชนี
 • เมื่อเล่นภาพเคลื่อนไหวจนจบ กล้องจะเริ่มเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวถัดไปโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
 • ท่านอาจจะไม่สามารถดูภาพบางภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่น

แสดงแผงควบคุม

แสดงแผงควบคุม ท่านสามารถควบคุมการแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบช้า และปรับระดับเสียง
 1. กด บนปุ่มหมุนควบคุม

แผงควบคุมจะปรากฏ
 1. เลือกปุ่มที่ต้องการด้วย / แล้วกด


แผงควบคุม
การทำงาน
ดูภาพ
พัก
กรอเดินหน้า
กรอถอยหลัง
เล่นภาพช้า
เล่นภาพช้าถอยหลัง
บทถัดไป
ย้อนกลับบท
เปลี่ยนเฟรม
เปลี่ยนเฟรมถอยหลัง
บันทึกภาพนิ่ง
ตั้งค่าระดับเสียง
ปิดแผงควบคุม

หมายเหตุ
 • ปุ่มบนแผงควบคุมจะแตกต่างไปตามสถานะการเล่น

บันทึกภาพนิ่งจากภาพเคลื่อนไหว

 1. กด บนแผงควบคุมขณะแสดงฉากที่ท่านต้องการบันทึกภาพ

 1. เลือก ด้วย / บนปุ่มหมุนควบคุม แล้วกด

 • เมื่อบันทึกภาพนิ่งแล้ว กล้องจะพักการเล่น

 • กรณีรูปแบบภาพเคลื่อนไหวคือ [MP4 3M] ภาพนิ่งจะถูกบันทึกเป็น [VGA] หรือมิเช่นนั้น ภาพนิ่งจะถูกบันทึกเป็น [16:9(2M)]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง