Korzystanie z menu opcji radia FM


Menu opcji radia FM można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie [Radio FM]. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące korzystania z menu opcji, patrz [Szczegóły].
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na podanych stronach odniesienia.

Opcje wyświetlane na ekranie radia FM