Skärpa

Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning för ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.
  1. MENU (Skärpa) önskat läge


(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget visas en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
  • När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.


(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.

(Spot-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt litet föremål eller ett smalt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
  • Håll kameran stadigt så att motivet inte kommer utanför autofokusramen.


Observera
  • När [Digital zoom] eller [AF-lampa] används släcks autofokusramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

  • Om fokusföljning är aktiverat ställer kameran in skärpan med prioritet på motivet som ska följas.

Fokuserar på motiv nära kanten av skärmen

Om motivet inte är skarpt så gör så här:
  1. Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen (A) och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).

  1. Vänta tills AE/AF-låsindikatorn (B) slutar blinka och tänds helt och återgå sedan till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.

  • Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om denna procedur så många gånger som behövs.

Relaterade ämnen