Λίστα περιεχομένων

Πριν από τη χρήση

Χειρισμός της μηχανής

Λήψη

Προβολή

Χρήσιμες λειτουργίες λήψης

Χρήσιμες λειτουργίες προβολής

Αλλαγή ρυθμίσεων

Προβολή εικόνων σε μια τηλεόραση

Χρήση με τον υπολογιστή σας

Εκτύπωση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προφυλάξεις / Πληροφορίες για αυτήν τη μηχανή