Wykrywanie twarzy

Jeśli używana jest funkcja wykrywania twarzy, aparat wykrywa twarze w kadrze i ustawia automatycznie ustawienia ostrości, lampy błyskowej, ekspozycji, balansu bieli oraz korekcji czerwonych oczu.
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona wyboru głównego obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka, w której ostrość jest nastawiana, zmieni się na zieloną przez wciśnięcie spustu migawki do połowy.
  1. MENU (Wykrywanie twarzy) żądany tryb(Wyłącz)
Nie można użyć wykrywania twarzy.
(Auto)
Wybiera twarz, na której aparat automatycznie nastawia ostrość.

(Priorytet dziecka)
Wykrywa i wykonuje zdjęcie – priorytetem jest twarz dziecka.

(Priorytet dorosłego)
Wykrywa i wykonuje zdjęcie – priorytetem jest twarz osoby dorosłej.

Uwagi
  • Opcja [Wyłącz] nie jest dostępna, gdy opcja [Samowyzw.] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].

  • Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać tylko, gdy tryb ogniskowania jest nastawiony na [Multi AF], a tryb pomiaru jest nastawiony na [Wielopunktowy].

  • Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom inny niż optyczny.

  • Maksymalnie 8 twarzy może zostać wykryte.

  • Osoby dorosłe i dzieci mogą nie być wykrywane prawidłowo, w zależności od warunków.

  • Podczas wykonywania zdjęcia z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy] zostaje automatycznie nastawiona na [Auto], nawet jeśli jest nastawiona na [Wyłącz].

Temat pokrewny