Komunikaty

Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
 • Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków użytkowania lub typu akumulatora, wskaźnik może migać mimo, że pozostały ładunek pozwala jeszcze na 5 minut – 10 minut użytkowania.

Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem.
 • Akumulator umieszczony w aparacie to nie akumulator NP-BN lub NP-BN1.

Aparat jest przegrzany Poczekaj, aż ostygnie
 • Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć, lub nagrywanie filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie obniży się.

Błąd pamięci wewnętrznej
 • Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Włóż ponownie kartę pamięci.
 • Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie. [Szczegóły]

 • Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.

 • Karta pamięci jest uszkodzona.

Karta pamięci nie jest poprawnie sformatowana.
 • Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie. [Szczegóły]

Dla tej karty pamięci prawidłowe nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być niemożliwe.
 • Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie. [Szczegóły]

Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie został zakończony na czas.
 • Jeśli korzystasz z karty pamięci, która była wielokrotnie zapisywana i kasowana lub która została sformatowana w innym aparacie, prędkość zapisu danych może być zbyt niska. Najpierw wykonaj kopię zapasową wszystkich danych na komputerze, a potem ponownie sformatuj kartę, zanim jej użyjesz. [Szczegóły]

 • Prędkość zapisu na używanej karcie pamięci nie wystarcza do nagrywania filmu. Użyj nośnika „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick XC-HG Duo”, „Memory Stick Micro” (Mark2) lub karty SD (klasa 4 lub szybsza).

Karta pamięci jest zabezpieczona. Sprawdź ochronę.
 • Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.

To jest karta pamięci tylko do odczytu.
 • Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.

Zapis na karcie pamięci nie został prawidłowo zakończony Odzyskiwanie danych
 • Ponownie włóż kartę pamięci i wybierz [OK], aby odzyskać dane.

Brak obrazów
 • W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

 • W tym katalogu na karcie pamięci nie zostały zapisane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

Nie ma zdjęć
 • Nie ma obrazów 3D, które można odtwarzać w trybie [Oglądanie 3D].

 • Wybrany folder lub zakres dat nie zawiera pliku, który można by odtworzyć w pokazie slajdów.

Znaleziono nierozpoznany plik
 • Próbowałeś usunąć folder zawierający plik, którego nie można odtworzyć na tym aparacie. Usuń plik z komputera, a następnie usuń folder.

Błąd folderu. Nie można nagrywać do wybranego folderu. Proszę wybrać inny folder.
 • Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład: 123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz inny folder [Szczegóły] lub utwórz nowy folder [Szczegóły].

Nie można utworzyć więcej folderów
 • Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od „999”. Nie można w takim razie utworzyć kolejnych katalogów.

Usuń zawartość folderu
 • Próbowałeś usunąć folder zawierający jeden lub więcej plików. Usuń wszystkie pliki, a następnie usuń folder.

Folder chroniony.
 • Próbowałeś usunąć folder, który jest zabezpieczony - tylko do odczytu - na komputerze.

Błąd pliku.
 • Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
  Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.

Folder tylko do odczytu
 • Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania. Wybierz inny katalog. [Szczegóły]

Plik chroniony
Za duży rozmiar obrazu
 • Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.

Nie można wykryć twarzy do retuszu
 • Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.

(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)
 • Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.

MP4 12M nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci.
MP4 6M nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci.
 • Do nagrywania filmów zaleca się, aby użyć nośnika „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick XC-HG Duo” lub karty SD (klasa 4 lub szybsza).

Z tego urządzenia został nagrany film o innym formacie sygnału wideo. Nagryw. niedostępne w tym formacie filmu.
Wyłącz i włącz zasilanie
 • Usterka obiektywu.

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.
 • Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.

 • Można dodać (Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików.

Błąd odtwarzania muzyki
 • Usuń plik muzyki lub wymień go na normalny plik muzyki.

 • Użyj opcji [Opróżnij muzykę], a następnie pobierz nowy plik muzyczny.

Błąd formatowania muzyki
 • Wykonaj [Opróżnij muzykę].

Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików.
 • Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów, które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.

Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.
 • Aparat przywraca dane dotyczące daty, itp. w przypadku, gdy np. zdjęcia zostały usunięte z komputera.

 • Niezbędny plik bazy danych zdjęć zostanie utworzony po sformatowaniu karty pamięci.

 • Liczba zdjęć przekracza wartość, dla której możliwe jest zarządzanie datami w aparacie. Aby zarejestrować dodatkowe zdjęcia w pliku bazy danych zdjęć, usuń zdjęcia z opcją [Widok daty].

W pliku bazy danych wykryto niezgodności. Proszę odzyskać dane.
 • Nie można nagrywać lub odtwarzać filmów AVCHD, ponieważ plik bazy danych obrazów jest uszkodzony. Wykonuj instrukcje podane na ekranie, aby odzyskać plik bazy danych obrazu.

 • Nie można zapisywać danych w pliku bazy danych zdjęć aparatu lub odtwarzać z opcją [Widok daty]. Użyj programu „PlayMemories Home”, aby skopiować wszystkie obrazy na komputer i aby przywrócić kartę pamięci.

Błąd bazy danych obrazu. Nie można odzyskać danych.
 • Zaimportuj wszystkie obrazy na komputer przy użyciu „PlayMemories Home” i sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną. [Szczegóły]
  Aby ponownie wyświetlić zdjęcia na kamerze, należy eksportować zaimportowane zdjęcia do aparatu przy użyciu „PlayMemories Home”.

Funkcja nagrywania niedostępna ze względu na wysoką temp. wewnątrz.
 • Wzrosła temperatura aparatu. Nie można kontynuować rejestracji, dopóki temperatura nie spadnie.

Nagrywanie zatrzymane ze względu na wzrost temperatury aparatu.
 • Rejestracja zatrzymała się z powodu wzrostu temperatury podczas zapisu filmu. Należy poczekać, aż temperatura spadnie.

 • Przy rejestracji filmów przez dłuższy czas temperatura aparatu wzrasta. W takim przypadku należy wstrzymać rejestrację.