Znaki handlowe

 • Poniższe symbole to znaki handlowe Sony Corporation.
  , „Cyber-shot”, „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, , „Memory Stick Duo”, , „Memory Stick PRO Duo”, , „Memory Stick PRO-HG Duo”, , „Memory Stick XC-HG Duo”, , „Memory Stick Micro”, , „MagicGate”, , „BRAVIA”, „PhotoTV HD”.

 • „Blu-ray Disc™” oraz „Blu-ray™” to znaki handlowe Blu-ray Disc Association.

 • AVCHD i logotyp AVCHD są znakami towarowymi Panasonic Corporation i Sony Corporation.

 • Dolby i podwójne D to znaki handlowe Dolby Laboratories.

 • Określenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 • Microsoft, Windows, DirectX, Windows Vista i Windows 8 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 • Mac, Mac OS oraz iMovie to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Apple Inc.

 • iOS to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy Cisco System Inc.

 • Intel, Pentium oraz Intel Core to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Intel Corporation.

 • Logo SDXC to znak handlowy SD-3C, LLC.

 • Android to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy Google Inc.

 • Wi-Fi, logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

 • DLNA i DLNA CERTIFIED to znaki towarowe Digital Living Network Alliance.

 • „PlayStation” to zarejestrowany znak towarowy Sony Computer Entertainment Inc.

 • Eye-Fi to znak handlowy Eye-Fi, Inc.

 • Poza tym nazwy systemów i produktów stosowane w niniejszej instrukcji są z zasady znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich twórców lub producentów. Jednakże nie we wszystkich przypadkach stosowane są znaki lub .