Fokus

Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
AF står for "autofokus", en funksjon som justerer fokus automatisk.
Den valgte AF-avstandssøkerrammen vises på skjermen.
  1. MENU (Fokus) ønsket modus


(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus.
  • Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter.

  • Når scenevalg er stilt inn på (Under vann), er fokuseringsmetoden justert til undervannsfotografering. Når du fokuserer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, vises en stor, grønn ramme.


(Senter-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det.

Merknader
  • Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], vil AF-avstandssøkerrammen deaktiveres og vises med en stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.

  • Hvis følgefokus er aktivert, prioriterer kameraet å fokusere på motivet som skal følges.

Fokusere på motiver nær kanten av skjermen

Hvis motivet er ute av fokus, gjør du følgende:
  1. Komponer bildet på nytt med motivet plassert midt i AF-avstandsmåleren (A). Deretter trykker du lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).

  1. Når indikatoren for AE/AF-lås (B) slutter å blinke og i stedet lyser konstant, går du tilbake til den opprinnelige komposisjonen av bildet og trykker lukkerknappen helt ned.

Beslektet emne