Ställa in bildinställningarna manuellt med hjälp av MANUAL-ratten

Det är praktiskt att göra manuella justeringar via MANUAL-ratten genom att tilldela ett menyalternativ ([Focus] i standardinställningen) till MANUAL-ratten.
A: MANUAL-knapp
B: MANUAL-ratt
  1. Tryck på MANUAL för att växla till manuellt läge.

  • När du trycker på MANUAL växlas läget mellan automatiskt och manuellt.

  1. Vrid ratten för att göra justeringen.

Alternativ som du kan styra med MANUAL-ratten

Tilldela menyalternativet till MANUAL-ratten

  1. Håll MANUAL intryckt under några få sekunder.

  1. Vrid MANUAL-ratten och välj det alternativ som du vill tilldela.

Välj [RESET] för att återställa alternativ som justerats manuellt till standardinställningarna.
  1. Tryck på MANUAL.

Kameradata som visas på LCD-skärmen skiljer sig åt beroende på kamerans inspelningsinställningar. Inställningarna kommer att visas med följande ikoner.
: Automatisk
: Exponering ställs in manuellt.
: IRIS-prioritet
: Slutartidsprioritet
Noteringar
  • Manuella inställningar behålls även om du ändrar det tilldelade alternativet för MANUAL-ratten. Om du ställer in [Exposure] efter att du ställt in [AE Shift] manuellt, kommer [Exposure] att åsidosätta [AE Shift].

  • Om du ställer in någon av [Exposure], [IRIS] eller [Shutter Speed], kommer inställningarna för 2 andra alternativ att avbrytas.

Se även
Kontrollera kameradata: [Data Code]