Access point settings

Du kan registrera accesspunkten manuellt.
  1. Välj [Setup] [Connection] [Access point settings].

  1. Välj accesspunkten du vill registrera.


  • Om du vill mata in och registrera WPS PIN-koden, välj [Manual setting] [WPS PIN]. Mata in PIN-koden som visas på videokameran till accesspunkten inom 2 minuter.

  • Om den önskade accesspunkten inte visas, välj [Manual setting] [Manual regist.], mata in accesspunktens SSID-namn och välj därefter typ av kryptering.

  1. Mata in lösenordet och välj därefter [Next] [Register].


  • Accesspunkter utan ikonen kräver inte att ett lösenord matas in.

Använda tangentbordet

Ett tangentbord visas på skärmen när text behöver matas in.


Skärmnamn
Funktioner
Växla typ av tecken
Varje gång du trycker på knappen växlar typen av tecken som kan matas in mellan bokstäver, siffror och symboler.
Tangentbord
Varje gång du trycker på knappen, växlar de visade tecknen mellan de tillgängliga alternativen.
Till exempel: Om du vill skriva in ”abd”
Välj , tryck en gång för att visa ”a” tryck på för att flytta markören (5) välj , tryck två gånger för att visa ”b” välj tryck en gång för att visa ”d”.
Mellanslag
Matar in ett mellanslag.
Inmatningsfält
Tecknen du matar in visas. Om du försöker mata in fler tecken än vad som tillåts, visas på skärmen.
Flytta markören
Flyttar markören i inmatningsfälten till höger eller vänster.
Radera
Raderar tecknet som föregår markören.
Växlar nästa tecken till stor eller liten bokstav.
OK
Bekräftar inmatningen.

  • För att avbryta textinmatningen, välj .

Andra inställningsalternativ

Beroende på accesspunktens status eller inställningsmetod kan det finnas fler inställningsalternativ.

Inställningsalternativ
Funktioner
WPS PIN
Visar PIN-koden att mata in i den anslutna enheten.
IP address setting
Väljer [Auto] eller [Manual setting].
IP address
Mata in den fasta adressen om du matar in IP-adressen manuellt.
Subnet mask/Default gateway
När du ställer in [IP address setting] på [Manual setting], mata in IP-adressen för att matcha din nätverksmiljö.
Priority Connection
Väljer [On] eller [Off].

Noteringar
  • Ställ in [Priority Connection] på [On] för att ge den registrerade accesspunkten prioritet.