Edit Device Name

Du kan ändra enhetsnamnet för Wi-Fi Direct.
  1. Välj [Setup] [Connection] [Edit Device Name].

  1. Välj inmatningsfältet, mata in enhetsnamnet och välj därefter .