Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Live View-visning

Indstiller hvorvidt der skal vises billeder, som er ændret med effekter af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] eller [Billedeffekt], på skærmen eller ej.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Live View-visning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Indstillingseffekt til (standardindstilling):
Viser Live View under forhold tæt på hvordan dit billede vil se ud ved anvendelse af alle dine indstillinger. Denne indstilling er praktisk, når du ønsker at optage billeder, mens du kontrollerer resultaterne af optagelsen på skærmen for live-visning.

Indstillingseffekt fra:
Viser Live View uden effekterne af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] og [Billedeffekt]. Når denne indstilling anvendes, kan du nemt kontrollere billedkompositionen.
Live View vises altid med den passende lysstyrke, selv i tilstanden [Manuel eksp.].

Bemærk!

  • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering], [Film] eller [Valg af motiv], kan [Live View-visning] ikke indstilles til [Indstillingseffekt fra].
  • Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt til], kan det muligvis være svært for dig at kontrollere kompositionen, da Live View-visningen muligvis kan forekomme at være for mørk eller for lys. Hvis sådan et fænomen opstår, skal [Live View-visning] indstilles til [Indstillingseffekt fra]. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vil lysstyrken på det optagede billede ikke være den samme, som den på det viste Live View.

Tip!

  • Når du anvender en blitz fra en tredjepart, som f.eks. en studieblitz, er Visning af live-visning muligvis mørk ved visse lukkerhastighedsindstillinger. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vises Live View-visningen lys, så du nemt kan kontrollere kompositionen.