Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Auto. indramning (stillbillede)

Når dette produkt registrerer og optager ansigter, makrooptagelsesmotiver eller motiver som er sporet med [AF-låsning], beskærer produktet automatisk billedet til en passende komposition, hvorefter det gemmes. Både det originale og beskårede billede gemmes. Det beskårede billede gemmes i samme format som det originale billedformat.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Auto. indramning] → ønsket indstilling.
    • Hvis beskæring er aktiveret, når Visning af live-visning anvendes, vises .
    • Efter optagelsen vises der en ramme, som angiver det beskårede område på skærmen for Automatisk visning.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Beskærer ikke billeder.
Auto
Beskærer automatisk billeder til en passende komposition.

Bemærk!

  • Det beskårede billede er måske ikke den bedst mulige komposition afhængigt af optageforholdene.