Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Auto langsom luk. (film)

Indstil om lukkerhastigheden skal justeres automatisk under filmoptagelse eller ej, hvis motivet er mørkt.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Auto langsom luk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender [Automatisk langsom lukker]. Lukkerhastigheden sænkes automatisk. Du kan reducere støj i filmen ved at anvende en langsom lukkerhastighed, når du optager på mørke steder.

Fra:
Anvender ikke [Auto langsom luk.]. Den optagede film bliver mørkere, end når [Til] er valgt, men du kan optage film med mere jævn bevægelse og mindre motivslør.

Bemærk!

  • [Auto langsom luk.] fungerer ikke i følgende situationer:
    • Når [Film] i optagetilstanden er indstillet til [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].
    • Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO].