Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

MOVIE-knap

Indstiller om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ej.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [MOVIE-knap] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Altid (standardindstilling):
Starter filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen i en hvilken som helst tilstand.

Kun filmtilstand:
Starter kun filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen, hvis optagetilstanden er indstillet til [Film]-tilstand.