Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Hast.pri. kont.

Produktet fortsætter med at optage, så længe der trykkes på udløserknappen. Du kan optage kontinuerligt med en hurtigere hastighed end den for [Kont. optagelse].

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Hast.pri. kont.].

Bemærk!

 • Hastigheden for kontinuerlig optagelse beregnes vha. af vores kriterium. Hastigheden for kontinuerlig optagelse kan være langsommere afhængigt af optageforholdene (billedformat, ISO-indstilling, støjreduktion ved høj ISO, eller indstilling af [Forvræng.kompens.]).
 • Der vises øjeblikkeligt et billede af hvert enkelt enkeltbillede mellem kontinuerlig optagelse af enkeltbilleder.

Tip!

 • I tilstanden [Hast.pri. kont.] fastsættes fokuseringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned for det første billede, hvorefter fokuseringen er fastsat. Men eksponeringsværdien justeres for hvert enkelt billede. For at anvende den samme eksponering til efterfølgende optagelser skal du ændre de følgende indstillinger.
  Eksponeringen for den første optagelse bestemmes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Eksponeringsindstillingen for den første optagelse anvendes til de efterfølgende optagelser.
  • Indstil [AEL med udløser] til [Auto] eller [Fra].
 • ILCE-7:
  Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], bevares både eksponeringen og fokuseringen vha. funktionen Fasedetektion AF.