Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Flerbilled-SR

Produktet optager automatisk flere billeder kontinuerligt, kombinerer dem, reducerer støjen og optager dem som ét billede. Ved brug af støjreduktion for flere billeder kan du vælge større ISO-tal end den maksimale ISO-følsomhed. Billedet optages som ét kombineret billede.

  1. MENU (Kameraindst.) → [ISO] [Flerbilled-SR].
  2. Tryk på den højre side af kontrolhjulet for at få vist indstillingsskærmen, og vælg derefter en ønsket værdi vha. tryk på den øverste/nederste side af kontrolhjulet.

Bemærk!

  • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funktion ikke anvendes.
  • Blitzen, [D-områdeopt.] og [Auto HDR] kan ikke anvendes.

Tip!

  • Du kan ændre det automatisk indstillede område for ISO-følsomhed i [ISO AUTO]-indstillingen. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum]. Indstillingerne [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum] anvendes også, når der optages i [ISO AUTO]-tilstand under [Flerbilled-SR].