Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AEL med udløser (stillbillede)

Indstiller om eksponeringen skal fastsættes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [AEL med udløser] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, fastsættes eksponeringen efter automatisk justering af fokussen, når [Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
Til
Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når du ønsker at justere fokuseringen og eksponeringen hver for sig.
Produktet fortsætter med at justere eksponeringen under optagelse i tilstanden [Kont. optagelse] eller [Hast.pri. kont.].

Bemærk!

  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] og [AEL med udløser] er [Fra] eller [Auto], fastsættes blænden i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvvejs ned. Hvis lysstyrken ændres drastisk under kontinuerlig optagelse, skal du én gang fjerne fingeren fra udløserknappen og derefter trykke udløserknappen halvvejs ned igen.
  • Betjening vha. AEL-knappen prioriteres over [AEL med udløser]-indstillingerne.