Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Auto HDR

Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med korrekt lysstyrke (HDR: højt dynamikområde). Der gemmes 1 billede med korrekt eksponering og ét overlejret billede.

  1. MENU(Kameraindst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
  2. Vælg den ønskede indstilling vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Auto HDR: Eksp.forskel. - auto (standardindstilling):
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
Auto HDR: Eksp.forskel. - 1,0 EVAuto HDR: Eksp.forskel. - 6,0 EV:
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV (stærk).
Hvis du for eksempel indstiller eksponeringsværdien til 2,0 EV, komponeres der tre billeder med følgende eksponeringsniveauer: -1,0 EV, optimal eksponering og +1,0 EV.

Bemærk!

  • [Auto HDR] er ikke til rådighed for RAW-billeder.
  • Når eksponeringstilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering] eller [Valg af motiv], kan du ikke vælge [Auto HDR].
  • Når der er valgt [Flerbilled-SR], kan du ikke vælge [Auto HDR].
  • Du kan ikke starte den næste optagelse, før optageprocessen, efter du har optaget, er gennemført.
  • Du kan muligvis ikke opnå den ønskede effekt afhængigt af luminansforskellen mellem et motiv og optageforholdene.
  • Når der anvendes blitz, har denne funktion ringe effekt.
  • Når scenens kontrast er lav, når der er væsentlige produkt-rystelser, eller der opstår motivslør, kan du muligvis ikke opnå gode HDR-billeder. Hvis produktet har detekteret et problem, vises på det optagede billede for at informere dig om denne situation. Optag igen om nødvendigt, og vær opmærksom på kontrast og slør.