Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Fokusområde

Vælger fokuseringsområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå korrekt fokusering i autofokustilstanden.

  1. MENU (Kameraindst.) → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred
Fokuserer automatisk på et motiv i alle områder af billedet.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.
Zone
Vælg en zone på skærmen, som der skal fokuseres på. En zone består af ni fokusområder, og produktet vælger automatisk et fokusområde, som der skal fokuseres på.
Centrum
Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Ved anvendelse sammen med funktionen AF-lås kan du komponere det billede, du ønsker.
Fleksibelt punkt
Giver dig mulighed for at flytte AF-områdets ramme til det ønskede punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.
På optageskærmen for Fleksibelt punkt kan du ændre størrelsen af AF-området i søgerens ramme ved at dreje på kontrolhjulet.