Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Lydniveauvisning

Indstiller om lydniveauet skal vises på skærmen.

  1. MENU(Brugerdef. indstillinger) → [Lydniveauvisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Viser lydniveauet.
Fra
Viser ikke lydniveauet.

Bemærk!

  • Lydniveauet vises ikke i følgende situationer:
    • Når [Lydoptagelse] er indstillet til [Fra].
    • Når DISP (Visningsindstilling) er indstillet til [Vis ikke oplysn.].
  • Indstil optagetilstanden til [Film]. Du kan kun se lydniveauet inden optagelse i filmoptagelsestilstand.