Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Film

Du kan justere lukkerhastigheden eller blændeværdien til dine ønskede indstillinger for optagelse af film. Du kan også kontrollere billedvinklen, inden du optager.

  1. Indstil tilstandsknappen til (Film).
  2. MENU (Kameraindst.) → [Film] → ønsket indstilling.
    • Når [Guide tilstandsvælg.] er indstillet til [Til], kan du vælge de ønskede indstillinger, efter du har ændret positionen af tilstandsknappen.

Detaljer om menupunkt

Auto programmeret:
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien) justeret automatisk. De andre indstillinger kan justeres manuelt.

Blændeprioritet:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blændeværdien.

Lukkerhast.prior.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.

Manuel eksp.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien).