Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

AF-mikrojust.

Giver dig mulighed for at justere og registrere en autofokuseret position for hvert enkelt objektiv, når du anvender et A-fatningsobjektiv med fatningsadapteren LA-EA2 eller LA-EA4 (sælges separat).

  1. Vælg MENU (Brugerdef. indstillinger)[AF-mikrojust.].
  2. Vælg [AF-justeringsindstil.][Til].
  3. [mængde] → ønsket værdi.
    • Du kan vælge en værdi på mellem -20 og +20. Vælger du en positiv værdi, flyttes den autofokuserede position væk fra produktet. Vælger du en negativ værdi, flyttes den autofokuserede position tættere på produktet.

Bemærk!

  • Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold.
  • Når du monterer et objektiv, som du allerede har registreret en værdi for, vises den registrerede værdi på skærmen. [±0] vises for objektiver, som der endnu ikke er registreret nogen værdi for.
  • Hvis [−] vises som værdien, så er der blevet registreret i alt 30 objektiver, og der kan ikke registreres noget nyt objektiv. For at registrere et nyt objektiv skal du montere et objektiv, for hvilket registreringen kan slettes, og indstille dets værdi til [±0], eller nulstille værdierne for alle objektiverne vha. [Slet].
  • Anvend kun [AF-mikrojust.] til objektiver fra Sony, Minolta og Konica-Minolta. Hvis du anvender [AF-mikrojust.] til andre objektivmærker, kan den registrerede værdi muligvis blive påvirket. Udfør ikke [AF-mikrojust.] med et objektiv, som ikke er understøttet.
  • Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] enkelvist for et objektiv fra Sony, Minolta og Konica-Minolta med den samme specifikation.