Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Diasshow

Afspiller automatisk billeder kontinuerligt.

  1. MENU(Afspil) → [Diasshow] → ønsket indstilling.
  2. Vælg [Angiv].

Detaljer om menupunkt

Gentag:
Vælg [Til], hvori billeder afspilles i en kontinuerlig løkke, eller [Fra] (standardindstilling), hvori produktet afslutter diasshowet, når alle billederne er afspillet én gang.

Interval:
Vælg visningsintervallet for billeder ud fra [1 sek.], [3 sek.] (standardindstilling), [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Sådan afsluttes diasshowet undervejs i afspilningen

  • Tryk på MENU-tasten for at afslutte diasshowet. Du kan ikke sætte diasshowet på pause.

Tip!

  • Du kan kun aktivere et diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning] eller [Mappevisning (stillbill.)].