Digitalni fotoaparatDSC-W830

Povezivanje fotoaparata s računalom

  1. U fotoaparat stavite potpuno napunjenu bateriju.
  2. Uključite fotoaparat i računalo.
  3. Pomoću namjenskog USB kabela (isporučen) (A), spojite fotoaparat sa svojim računalom.

Napomena

  • Kad pomoću namjenskog USB kabela spajate fotoaparat s računalom, fotoaparat će se početi napajati iz računala ako je [USB napajanje] [Uključeno]. ([Uključeno] je tvornički zadana postavka.)