Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

WPS Push

Ak má váš prístupový bod tlačidlo WPS, môžete ho do tohto produktu zaregistrovať jednoducho.

  1. – [Setup] – [Connection] – [WPS Push].
  2. Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode, ktorý chcete zaregistrovať.

Poznámka

  • Funkcia [WPS Push] vyžaduje, aby prístupový bod používal zabezpečenie typu WPA alebo WPA2 a aby bola podporovaná metóda tlačidla WPS. Ak je zabezpečenie prístupového bodu nastavené na možnosť WEP alebo prístupový bod nepodporuje metódu tlačidla WPS, zaregistrujte prístupový bod manuálne.
  • Podrobnosti o podporovaných funkciách a nastaveniach prístupového bodu nájdete v návode k prístupovému bodu alebo vám ich poskytne správca prístupového bodu.
  • Pripojenia sa nemusia vytvoriť alebo komunikačná vzdialenosť môže byť kratšia v závislosti od okolitých podmienok, napríklad prekážok medzi produktom a prístupovým bodom, stavu signálu, materiálov steny a ďalších podmienok. Premiestnite produkt alebo skráťte vzdialenosť medzi produktom a prístupovým bodom.