Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Používanie prostredia „Quick Navi“

Nastavenia môžete zmeniť priamo pomocou prostredia Quick Navi, keď sa používa hľadáčik.

  1. Opakovane stláčajte tlačidlo DISP (Nastavenie zobrazenia) na ovládacom koliesku dovtedy, kým sa prostredie nenastaví na [For viewfinder].
  2. Stlačením tlačidla Fn (Funkcia) prepnite dané prostredie do prostredia Quick Navi.

  3. Zvoľte požadovanú funkciu stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  4. Otočením ovládacieho kolieska zvoľte požadované nastavenie.
    • Niektoré hodnoty nastavení sa dajú jemne doladiť otočením ovládacieho voliča.

Vykonávanie nastavení v určenom prostredí

  • Zvoľte požadovanú funkciu v kroku 3 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska. Zobrazí sa určené prostredie nastavenia funkcie. Nastavenia vykonajte podľa sprievodcov úkonmi (A).