Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Movie

Môžete upraviť rýchlosť uzávierky alebo hodnotu clony na požadované nastavenia na snímanie videozáznamov. Pred snímaním môžete skontrolovať aj uhol záberu.

  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Movie).
  2. MENU (Camera Settings) → [Movie] → požadované nastavenie.
    • Keď je [Mode Dial Guide] nastavený na [On], môžete zvoliť požadované nastavenia po zmene polohy otočného prepínača režimov.
  3. Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie.
    • Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte snímanie.

Podrobnosti položky ponuky

Program Auto:
Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony). Ostatné nastavenia je možné vykonať manuálne.

Aperture Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení hodnoty clony.

Shutter Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.

Manual Exposure:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony).