Παρακάτω επεξηγείται ο τρόπος χρήσης αυτού του συστήματος. Επιλέξτε ένα θέμα από τον πινάκα πλοήγησης.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας εξηγεί κυρίως τις λειτουργίες με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, όμως οι ίδιες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με τη χρήση των χειριστηρίων του συστήματος που έχουν την ίδια ή παρόμοια ονομασία.